6698 S. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Formu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Formu’nu indirip bize gönderebilirsiniz
5-KVKK Başvuru Formu

6698 S. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

BAFRA UN YEM GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bafra Un Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. kişisel verilerin korunması ve güvenliği konusuna özel önem vermektedir ve bu bağlamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde Bafra Un Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin hukuka uygun olarak işlenmesini ve muhafazasını sağlamak için gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler aşağıda belirtilen haller çerçevesinde KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak işlenmektedir. KVKK kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki aydınlatma metnini inceleyerek, Bafra Un Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanılan kişisel verilerin neler olduğu, işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.

 1. Veri Sorumlusu Sıfatıyla Topladığımız Kişisel Veriler Nelerdir?

KVKK bağlamında, kişisel veri, bir gerçek kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. İşlenecek kişisel veriler bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıda belirtilmiştir:

 • İsim ve soyad
 • E-Posta adresi
 • Kullanıcı adı ve şifresi
 • Telefon ve faks numarası
 • Doğum tarihi
 • Cinsiyet bilgileri
 • Adres
 • Fatura, senet, çek bilgileri
 • Güvenlik kamerası kaydı
 • Parmak izi
 • T.C. Kimlik numarası vb.
 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara (İş Kanunu gibi) ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamıza uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan veya otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak KVKK madde 5 ve 6 hükümlerine uygun olarak kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bafra Un Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin meşru menfaatleri için işlenmektedir.

Kişisel verileri işleme amaçları şirket politikalarımız ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecek olup aşağıdakileri mevcut işleme amaçlarını kapsamaktadır:

 • Bafra Un Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin insan kaynakları politikasının yürütülmesinin temin edilmesi,
 • Bafra Un Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel temini ve insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,
 • Bafra Un Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile iş ilişkisi olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacı doğrultusunda yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, ilişki yönetimi, hesap yönetimi, iç finansal raporlama, bilgi teknolojileri (IT) hizmetlerinin sağlanması (depolama, bakım, destek bu kapsama dahildir)
 • Bafra Un Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda yürütülen süreçleri ve operasyonları, finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarının yürütülmesi (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, sözleşme)
 • Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası, çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi,
 • Finans ve/veya hukuk ve muhasebe işlerinin takibi,
 • İş faaliyetlerinin ve hizmetlerin satış veya pazarlama ve/veya tanıtımı için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İş ortakları ve/veya müşterilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ve/veya müşterilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri memnuniyeti süreçlerinin planlanması ve takibi, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi,
 • Şirket çalışanları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışan adaylarının ve stajyerlerin başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
 • Yetenek, kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Yetkili kişi ve/ya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi.

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçlar bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
 • Kişisel Verilerin Aktarılması

Bafra Un Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan karar ve ilgili düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmek sorumluluğu altındadır.

Bafra Un Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Şu kadar ki, KVKK ve diğer Kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kuruluşa aktarılabilir.

Ayrıca KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın da aktarım mümkündür Bafra Un Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., kişisel verileri Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak şayet veri sahibi kişi ile imzalı mevcut bir sözleşme var ise, söz konusu sözleşmede ve Kanun veya ilgili mevzuatta aksi düzenlenmediği sürece Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere ve Bafra Un Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye bağlı diğer şirketlere aktarabilir.

Bafra Un Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. herhangi bir veri kategorisinin yabancı ülkelere aktarılmadığı taahhüt eder.

 • Kişisel Veri Toplama Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Bafra Un Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak sunduğumuz hizmetlerin sunulabilmesi, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bafra Un Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin meşru menfaatleri için ve bu kapsamda sözleşme ve kanunlardan doğan sorumlulukları eksiksiz ve tam olarak ifa etmek amacı ile toplanmakta ve Kanunun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmekte ve aktarılmaktadır.

 • Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak veri sorumlusu Bafra Un Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olma halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin (http://www.doreun.com/?page_id=234) linkinden ulaşılabilen Başvuru Formu aracılığı ile yazılı olarak veya elektronik ortamda zaferbalci@doreun.com adresine veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan güvenli elektronik imzalı olarak ya da mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle ACIBADEM MAH.ACIBADEM CAD.NO:216/A K:1 D:4 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

 adresine konu kısmında “Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi” ifadesi ile iletilmesi gerekmektedir.

Tarafımıza iletilmiş olan yukarıdaki koşullara uygun başvurularınız KVKK’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.